MODULE PHẦN CỨNG

Hardware module chỉ bao gồm hardware, dành cho những người tìm hiểu, phát triển, tích hợp vào ứng dụng IoTs,...

SOM-ESP32-1
SOM-ESP32-1
SOM-ESP32-2
SOM-ESP32-2 (Zigbee CC2530)
SOM-ESP32-3 (Lora SX1278 433MHz)
SOM-ESP32-3 (Lora SX1278 433MHz)