SOM-ESP32-1 với ESP32, Wifi, Bluetooth, LAN, MicroSD

TÀI LIỆU:

ỨNG DỤNG:

 • Lưu trữ dữ liệu cảm biến
 • Thu thập phân tích số liệu
 • Dùng làm gateway đưa dữ liệu lên Internet, cloud
 • Điều khiển từ xa thông minh
 • Tích hợp phát triển nhanh ứng dụng, đưa ra thị trường nhanh hơn
 • Học hỏi, nghiên cứu

MÔ TẢ:

 • Tích hợp ESP-WROOM-01
 • MicroSD với SDIO
 • LAN 100Mbps với PHY LAN8720A
 • Debug facility, nạp code tự động từ software mà không cần nhấn Nút,...
 • Giúp gia tăng thời gian phát triển ứng dụng
 • Interface: 8 IOs với UART 0, VSPI, ...
 • Nguồn tích hợp sẵn 5V -> 3.3V. ACE có thể cấp nguồn trực tiếp từ jack 5V, hoặc từ trong board, hoặc từ 3.3V. Khi dùng nguồn từ 3.3V, ACE cần remove IC nguồn 5V-> 3.3V
 • Cách ly debug facility với hoạt động của SDIO, LAN
 • Có sẵn 1 Led để test
 • High ESD protection Kích thước: 57x60mm